NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ

Mjesto rada: BILJE                                                                                                                                                                             

Broj traženih radnika:  1                                                                                                                                                       

Vrsta zaposlenja : na određeno vrijeme –povećan opseg posla                                                                                        

Radno vrijeme: puno radno vrijeme  40 h tjedno                                                                                                                                       

Smještaj: nema smještaja                                                                                                                                                         

Način rada:                                                                                                                                                                        

 Naknada za prijevoz : DA

Natječaj vrijedi od: 01.02.2021.                                                                                                                                                      

Natječaj vrijedi do: 10.02.2021.

POSLOPRIMAC

Razina obrazovanja: VŠS

Stručni ispit: DA

Radno iskustvo: 1 godinu                                                                                                                                                            

Ostale informacije: Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje objavljuje

NATJEČAJ za radno mjesto:                                                                                                                                           

ODGOJITELJ   – 40 h tjedno – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Za prijam u radni odnos  kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane  čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

 Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati uz prijavu  moraju priložiti slijedeće dokumente u preslici:                                                                                                                                                                  

– životopis                                                                                                                                                                                              

– dokaze o stečenoj stručnoj spremi                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– dokaz o radnom stažu(elektronički zapisnik iz evidencije Zavoda za MIO) ne starije od mjesec dana                               

–dokaz o hrvatskom državljanstvu                                                                                                                                                                      

– osobna iskaznica                                                                                                                                                                       

– uvjerenje da se o osobi koja se natječe za posao ne vodi kazneni postupak –ne starije od 6 mjeseci                      

– potpisana izjava da nije pravomoćno osuđen na neko od prekršajnih ili kaznenih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sukladno članku 13. St 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17)na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.                                                                                                                                                            

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.                                                                          

Nezaposlene osobe iz čl.102.stavak 1 od točke a)do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17),  moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju propisanu čl. 103 st 1 ZOPHBDR dostupnu na:.poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 )

Kandidati koji se pozivanju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.9.  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom(NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane čl.9.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

UPRAVNO VIJEĆE Dječjeg vrtića GRLICA ,                                                                                                                                       

Biljske satnije ZNG RH 11a, 31327 BILJE                                                                                                                                  

s naznakom –„za natječaj“

u roku 8 dana od dana objave natječaja.