UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje i članka 9. i 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Grlica Upravno vijeće na  12. sjednici  održanoj 15. siječnja 2020. donosi odluku o objavljivanju

                                                                  

O G L A S A

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

                             ZA DJECU KOJA NISU POHAĐALA DJEČJI VRTIĆ

 

 

 

  • PROGRAM PREDŠKOLE OBVEZAN JE ZA SVU DJECU U GODINI DANA PRIJE POLASKA U ŠKOLU (članak 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 94/13./).
  • ZAHTJEVI ZA UPIS primat će se od 20. siječnja do zaključno 24. siječnja 2020. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Grlica, Ulica Biljske satnije ZNG RH 11a svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, a srijedom od 11,00 do 18,00 sati.
  • ZAHTJEV ZA UPIS podnose korisnici usluga koji imaju PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE BILJE.
  • ZAHTJEV ZA UPIS podnosi se na POSEBNOM OBRASCU koji se preuzima u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Grlica ili na web stranici vrtića.
  • Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU:

 

1. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ili RODNI LIST

 

2. POTVRDU O PREBIVALIŠTU (preslika osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu)

 

3. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

 

                       

 

PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA POTREBNO JE DOVESTI

 

DIJETE KOJE SE UPISUJE U PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

 

  • ODLUKA O UPISU bit će objavljena  na oglasnim pločama  i web stranici  vrtića  29. siječnja 2020.godine.
  • Roditelj je dužan PRVOG DANA  korištenja programa predati odgojiteljici POTVRDU O OBAVLJENOM LIJEČNIČKOM PREGLEDU.
  • Sve obavijesti u svezi  upisa mogu se dobiti na telefon 750-144 svakog radnog dana u vremenu od 8,00-15,00 sati, a srijedom od 11,00- 18,00 sati.

 

                                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća

 

Gordana Kuna