NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Mjesto rada: BILJE 
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja : na određeno vrijeme –povećan opseg posla
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: nema smještaja
Način rada: 2 smjene
Naknada za prijevoz : u cijelosti
Natječaj vrijedi od: 26.07.2018.
Natječaj vrijedi do:08.08.2018.

POSLOPRIMAC

Razina obrazovanja: VŠS viša ili prvostupanjska  
Stručni ispit: Položen stručni ispit za odgojitelja/icu predškolske djece
Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije: Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i ob4razovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 2.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati uz prijavu moraju priložiti slijedeće dokumente u preslici: 
– životopis
– dokaze o stečenoj stručnoj spremi 
–dokaz o položenom stručnom ispitu
– dokaz o radnom stažu(elektronički zapisnik iz evidencije Zavoda za MIO) ne starije od mjesec dana
–dokaz o hrvatskom državljanstvu
– osobna iskaznica   
– uvjerenje da se o osobi koja se natječe za posao ne vodi kazneni postupak –ne starije od 6 mjeseci                    
– potpisana izjava da nije pravomoćno osuđen na neko od prekršajnih ili kaznenih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sukladno članku 13. St 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17)na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.                                            Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.    

Nezaposlene osobe iz čl.102.stavak 1 od točke a)do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju propisanu čl. 103 st 1 ZOPHBDR dostupnu na:.poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 )

Kandidati koji se pozivanju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom(NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane čl.9.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu: UPRAVNO VIJEĆE Dječjeg vrtića GRLICA , Biljske satnije ZNG RH 11a, 31327 BILJE s naznakom –„za natječaj“ u roku 15 dana od dana objave natječaja.