Odluka o upisu

Temeljem članka 35.stavak 1., podstavak 4. i članka 20.stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje Upravno vijeće na svoj 44. sjednic i održanoj 24.svibnja 2018.donosi 

                                                            ODLUKU

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE GRLICA BILJE ZA PEDAGOŠKU              

                               GODINU 2018./2019. 

  1. 1.Zahtjev za upis u Dječji vrtić Grlica Bilje mogu podnijeti roditelji djece koji imaju prebivalište na području Općine Bilje.
  2. 2.Zahtjev za upis u programe Dječjeg vrtića podnosi se za djecu koja do 31.kolovoza 2018. navršavaju najmanje jednu godinu.
  3. 3.Prednost kod upisa imaju djeca –     samohranog zaposlenog roditelja,

        oba zaposlena roditelja

        roditelja na redovnom školovanju

        jednog roditelja na školovanju, a drugog zaposlenog

        koja žive samo s jednim zaposlenim roditeljem

        roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

        u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

        iz obitelji s troje ili više malodobne djece

        roditelja koji primaju doplatak za djecu

        u godini pred polazak u školu – izravan upis

  1. 4.Zahtjevi za upis se podnose od 1.lipnja 2018.do 8.lipnja 2018 .za sve objekte u matičnom vrtiću u Bilju i to : ponedjeljak, utorak,četvrtak, petak od 10,30 do13 sati te srijeda od10,30 do17,30 sati. Nepravovremeno pristigli zahtjevi neće se razmatrati ukoliko budu popunjena sva mjesta
  2. 5.Zahtjevi se rješavaju od 11.lipnja 2018. do 15.lipnja 2018.
  3. 6.Potvrđivanje rezultata upisa izvršit će Upravno vijeće nakon 18.lipnja 2018.
  4. 7.Ugovori s roditeljima primljene djece sklapat će se od 3.rujna do 15.rujna 2018.
  5. 8.Nadoknada za usluge vrtića iznosit će:   –   cjelodnevni 10-satni500,00 kuna

                                                                              -primarni poludnevni program s ručkom 400,00kuna

                                                                           -poludnevni program 250,00 kuna

 

      9.Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za upis je:

        Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list (može preslik)

        Potvrda o mjestu prebivališta (preslik osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu)

        Potvrda o zaposlenju oba roditelja

10.Ukoliko roditelj koristi neku od prednosti potrebno je donijeti dokumentaciju kojom dokazuje prednost.

 

 

 

 

 

U Bilju, 24.svibnja 2018.                                                            

 

 

                                                               Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                          Gordana Kuna

  

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ GRLICA

BILJSKE SATNIJE ZNG RH 11a, BILJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:034-01/18-01/44

UR. BROJ:2100/28-04-18/02