Program predškole 2017/2018

 Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje i članka 9. i 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Grlica Upravno vijeće na  43.  sjednici  održanoj 22prosinca2017. donosi odluku o objavljivanju

                                                                        O G L A S A

  ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

                             ZA DJECU KOJA NISU POHAĐALA DJEČJI VRTIĆ

  • PROGRAM PREDŠKOLE OBVEZAN JE ZA SVU DJECU U GODINI DANA PRIJE POLASKA U ŠKOLU (članak 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 94/13./)
  • ZAHTJEVI ZA UPIS primat će se od  22siječnja 2018.  do zaključno 26 siječnja 2018.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Grlica, Ulica Biljske satnije ZNG RH 11a svakog radnog dana u vremenu od 10,30 do 13,30 sati, srijedom od 14,00 do 17,00 sati.
  • ZAHTJEV ZA UPIS podnose korisnici usluga koji imaju PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE BILJE.
  • ZAHTJEV ZA UPIS podnosi se na POSEBNOM OBRASCU koji se preuzima u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Grlica ili na web stranici vrtića.
  • Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU:

1. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ili RODNI LIST 

2. POTVRDU O PREBIVALIŠTU (preslika osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu)

3. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

                            PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA POTREBNO JE DOVESTI

                                  DIJETE KOJE SE UPISUJE U PROGRAM PREDŠKOLE!

ODLUKA O UPISU bit će objavljena  na oglasnim pločama  i web stranici  vrtića  31siječnja2018-01-18.godine.

Roditelj je dužan PRVOG DANA  korištenja programa predati odgojiteljici POTVRDU O OBAVLJENOM LIJEČNIČKOM PREGLEDU.

Sve obavijesti u svezi  upisa mogu se dobiti na telefon 750-144 svakog radnog dana u vremenu od 8-15 sati, srijedom od 11- 18 sati.

                                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                         Gordana Kuna