Natječaj

Na temelju čl.38. Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08.), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i 94/13.) te čl. 53. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 26. sjednici održanoj 09.09.2015. godine raspisuje

 

 N A T J E Č A J

 za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Grlica Bilje

 na ½ radnog vremena (m/ž)

 

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

– koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i

– koja ima najmanje 5(pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj će biti imenovan na 4(četiri) godine .

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku slijedeće dokumentacije:

  •          dokaz o stručnoj spremi
  •          dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32.Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN 133/97 i 4/98).
  •          dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili presliku radne knjižice
  •          potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  •          domovnicu
  •          životopis s opisom dosadašnjeg rada

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

Dječji vrtić GRLICA, Biljske satnije ZNG RH 11a, 31327 BILJE, s naznakom „za natječaj za ravnatelja“ u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana o dana isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                         Gordana Kuna