Odluka o upisu

Temeljem članka 20. i članka 35.stavak 1.podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 6. i članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje te prijedloga Komisije za upis djece Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje na 23. sjednici održanoj 17.lipnja 2015.godine donijelo je

O D L U K U

o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića GRLICA Bilje

za pedagošku godinu 2015./2016.

 

  1. 1.UPISANA DJECA U JASLICE I VRTIĆ
    1. A)Pozitivno su riješeni svi podnešeni zahtjeviza upis djece u Dječji vrtić Grlica Bilje. Popis primljene djece nalazi se u prilogu.
    2. B)Odbijenih zahtjeva nema.
    3. C)Slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića Grlica Bilje nakon utvrđenih rezultata upisa:

         U vrtiću u Bilju ima 12 slobodnih mjesta

         U PO Kopačevo ima 3 slobodna mjesta u poludnevnom programu

         U PO Vardarac ima 7 slobodnih mjesta u poludnevnom programu

         U PO Lug ima 12 slobodnih mjesta u poludnevnom programu

Roditelji/staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u Dječji vrtić Grlica Bilje za pedagošku godinu 2015./2016.dužni su u razdoblju od 1.rujna 2015.godine, odnosno na početku nove pedagoške godine, a najkasnije do 15.rujna 2015.godine, javiti se u vrtić i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama , u protivnom će se smatrati da su odustali od upisa djeteta u vrtić.

                                                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                          Gordana Kuna

POPIS PRIMLJENE DJECE:

 

STELLA POLLAK

TIN GOLUB

IAN LISJAK

IVA ERDEŠI

FRAN DEGIACINTO

FILIP DEVALD

NIKA HUSKIĆ

JANA   JOKOŠ

LORI LUČIĆ

LEO   ROŽAC

JONA AZENIĆ

MIRNA JUROŠEVIĆ

JULIJA ŠOLA

LUCIJA  KOJUNDŽIĆ

EVA   MANDIĆ

PETAR APČAG

FRANKA JURIĆ

LUCIJA RALJUŠIĆ

MARIN ŠABANOVIĆ

TOMISLAV DRENJANČEVIĆ

PETRA   EĐED

MARIN JURIĆ

DORA KOPRIVEC

MATEO LONČAREVIĆ

LUCIJA SEKALEC

JOSIP BELJAK

KARLO NOVAK

TIBOR   FARAHO

VIKTOR ŽADANJI

LEON   VENCEL

EMMA   ĐURIĆ