NATJEČAJ

             Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.br.10/97., 107/07. i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje na sjednici održanoj 11.02.2015. donosi odluku o raspisivanju

                                                           NATJEČAJA

                                                 za prijem u radni odnos

ODGOJITELJ-ICA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 

UVJETI – Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07. i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalim djelatnika u Dječjem vrtiću (N.N. 133/97.)

ROK PRIJAVE – 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama vrtića i Zavoda za zapošljavanje

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

  1. Životopis
  2. Dokaz o stručnoj spremi
  3. Domovnicu
  4. Dokaz o položenom stručnom ispitu
  5. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu:

DJEČJI VRTIĆ GRLICA, Biljske satnije ZNG RH 11a, 31327 BILJE «Natječaj za odgojitelja-icu»

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.