Oglas

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje i članka 9. i 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Grlica Upravno vijeće na 16.   sjednici održanoj 28.siječnja 2015. donosi odluku o objavljivanju

O G L A S A

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

ZA DJECU KOJA NISU POHAĐALA DJEČJI VRTIĆ

 

  • PROGRAM PREDŠKOLE OBVEZAN JE ZA SVU DJECU U GODINI DANA PRIJE POLASKA U ŠKOLU (članak 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 94/13./)
  • ZAHTJEVI ZA UPIS primat će se od 3. 2. 2015. do zaključno 11. 2. 2015.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Grlica, Ulica Biljske satnije ZNG RH 11a svakog radnog dana u vremenu od 10,30 do 13,30 sati, srijedom od 14,00 do 17,00 sati.
  • ZAHTJEV ZA UPIS podnose korisnici usluga koji imaju PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE BILJE.
  • ZAHTJEV ZA UPIS podnosi se na POSEBNOM OBRASCU koji se preuzima u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Grlica ili na web stranici vrtića.
  • Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU:

1. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ili RODNI LIST

2. POTVRDU O PREBIVALIŠTU (preslika osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu)

3. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

                           PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA POTREBNO JE DOVESTI

                                 DIJETE KOJE SE UPISUJE U PROGRAM PREDŠKOLE!

ODLUKA O UPISU bit će objavljena na oglasnim pločama i web stranici vrtića 13. 2. 2015.godine.

Roditelj je dužan PRVOG DANA korištenja programa predati odgojiteljici POTVRDU O OBAVLJENOM LIJEČNIČKOM PREGLEDU.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 750-144 svakog radnog dana u vremenu od 8-15 sati, srijedom od 11- 18 sati.

                                                                                                            Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                         Gordana Kuna