NATJEČAJ

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

  1. 1.– na određeno puno radno vrijeme (do 31. 12. 2014.) – 1 izvršitelj

UVJETI ZA RADNO MJESTO: prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Grlica Bilje

UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI TREBAJU PRILOŽITI:

  1. 1.Životopis
  2. 2.Dokaz o stručnoj spremi
  3. 3.Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  4. 4.Dokaz o položenom stručnom ispitu
  5. 5.Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu

DJEČJI VRTIĆ GRLICA

BILJSKE SATNIJE ZNG RH 11 A

31 327 BILJE, s naznakom

„natječaj za odgojitelja-icu“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.