Katalog informacija

 

KATALOG INFORMACIJA

 

Dječjeg vrtića

 

GRLICA

 

Bilje

 

 

Bilje, veljača 2012.

 

 

 

UVODNE ODREDBE

 

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji vrtić Grlica, 31327 Bilje, Biljske satnije ZNG RH 11a, s obzirom na svoj djelokrug rada posjeduje, a s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje Dječji vrtić Grlica, Biljske satnije ZNG RH 11a , 31327 Bilje posjeduje glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Dječji vrtić Grlica uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićenima zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Dječji vrtić Grlica može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

 

 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
 • onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.
 • Dječji vrtić Grlica uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

1. OSNOVNI PODACI O VRTIĆU

 

Naziv vrtića: Dječji vrtić GRLICA

Sjedište vrtića: Biljske satnije ZNG RH 11a, 31327 BILJE

Datum osnivanja: 12.07.1999.

Osnivač: Općina Bilje

Pravni položaj: javna ustanova

Područni objekti:

 

Područni vrtić u Kopačevu

Područni vrtić u Lugu

Područni vrtić u Vardarcu

 

Matični broj: 01456750

OIB: 33072995139

Žiro-račun: 2500009-1102021954

Kontakt informacije :djecji.vrtic.grlica.bilje@os.t-com.hr

Djelatnost: predškolski odgoj i naobrazba sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi

Organizacija: Upravno vijeće i Ravnateljica, stručno-pedagoška služba, administrativno-tehnička služba

 

2. KATALOG INFORMACIJA

 

Ovaj Katalog sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Dječji vrtić Grlica Bilje i to kako slijedi:

 

a) pregled i opis sadržaja informacija

b) namjena informacija

c)način davanja informacija

d)vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

 

 

a) Pregled i opis sadržaja informacija

 

Dječji vrtić Grlica posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire slijedeće

informacije:

 

 • ustroj i nadležnost vrtića
 • informacije vezane uz statusna obilježja, djelokurg i ustroj rada područnih objekata
 • radnici
 • osnovni podaci o radnicima, službeni kontakt radnika, zvanje radnika, smještaj radnika unutar ustrojbenih jedinica
 • aktivnosti vrtića
 • aktivnosti vrtića na odgojno-obrazovnom, stručnom i društvenom polju
 • pravni i drugi akti vrtića
 • statut, pravilnici i drugi akti kojima se na opći način uređuju odnosi u vrtiću
 • način i pravila upisa djece u vrtić
 • pravilnici koji se odnose na pravila upisa djece u vrtić te prava i obveze roditelja/skrbnika i vrtića
 • pedagoška i zdravstvena dokumentacija
 • matične knjige, ljetopisi, imenici djece, knjige pedagoške dokumentacije odgojne
 • skupine, dosjei djece s posebnim potrebama, knjige Zapisnika , Program stručnog usavršavanja, statistički izvještaji
 • rad i poslovanje
 • godišnji plan i program rada, izvješća o radu, statistička izvješća, ugovori o poslovnoj suradnji, provedba javne nabave, informacije uz rad upravnih tijelavrtića, natječaji, cijene usluga vrtića
 • međuinstitucionalne aktivnosti vrtića
 • suradnja s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim ustanovama u Republici Hrvatskoj

 

b) Namjena informacija

 

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

c) Način pristupa informaciji

 

Dječji vrtić Grlica omogućava pristup informacijama na slijedeće načine:

 

– putem internetske stranice vrtića

– neposrednim davanjem informacije (usmeno),

– uvidom u dokumentaciju i izradom preslika dokumenata

– na drugi odgovarajući način (dnevni tisak, oglasna ploča i sl.)

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 

– pisanim putem na poštansku adresu Dječjeg vrtića Grlica

 

  Dječji vrtić GRLICA

  31327 BILJE

 Biljske satnije ZNG RH 11a

 

– putem elektronske pošte

 

  djecji.vrtic.grlica.bilje@os.t-com.hr

 

– telefonom ili telefaxom na slijedeći broj:

 

  031/750-144

 

– usmenim putem

 

  osobno na zapisnik u računovodstvo Dječjeg vrtića Grlica svakog radnog dana

  u vremenu od 08,00 – 14,00 sati

 

Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

d) Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

 

Ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Vremensko razdoblje u kojem su pojedine informacije dostupne tj. u kojem se nalaze u posjedu Dječjeg vrtića Grlica, uređeno je zakonskim i podzakonskim propisima o arhivskom gradivu i arhivima te važećim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva i Popisom arhivskog i registraturnog gradiva Dječjeg vrtića Grlica s rokovima čuvanja.

 

 

Ravnateljica

Zvjezdana Radetić

 

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Statut DV Grlica

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o radu

Pravilnik o upisu djece i ostavarivanje prava i obveza korisnika usluga u DV Grlica

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva DV Grlica Bilje

Etički kodeks dječjeg vrtića Grlica Bilje

Procedura naplate potraživanja

Procedura zaprimanja računa

Financijski Plan za 2019 i projekcija plana za 2020. – 2021.

Bilješke uz Bilancu 31.12.2019.

Financijsko izvješće za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Financijski Plan za 2020 i projekcija plana za 2021. – 2022.